top of page

עדכוני קורונה 03.11.2020

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה
עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברות מעטים,
שמחזורם נפגע עקב הקורונה ב-40% לפחות בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019, רשאים להיכנס להגיש בקשה
:

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים לתקופת הקורונה מענק נפתח להגשה.

המענק נפתח להגשה.

מענק הוצאות לעסק קטן
עצמאים יחידים בעלי עסק קטן (מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019),
שמחזורם נפגע עקב הקורונה ב-25% לפחות בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019, רשאים להיכנס להגיש בקשה:

מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה

מועד צפוי לפתיחת הגשה - 05/11/2020.

מענק השתתפות בהוצאות קבועות

עסקים עם מחזור פעילות של מעל 18,000 ₪ (לחברה) ומעל 300,000 ₪ (לעצמאים) ועד 400 מיליון ₪ בשנת 2019, שמחזורם נפגע עקב הקורונה ב-25% לפחות בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019, רשאים להיכנס להגיש בקשה:

מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות - תוכנית רשת בטחון כלכלית

מועד צפוי לפתיחת הגשה - 08/11/2020. מענק זה בלבד ניתן להגשה גם דרך משרדנו (אך לא ניתן להגישו טרם דווח ותשלום למע"מ לחודשים ספטמבר-אוקטובר.

זכאותכם למענק יבדק על ידי משרדנו רק לאחר דיווח ותשלום הדו"ח למע"מ לתקופה ספטמבר-אוקטובר 2020. 
במידה ותעמדו בקריטריונים נפנה אליכם לצורך טיפול הגשת בקשה למענק.

bottom of page