top of page

18.01.2021

עדכון עוסק פטור לשנת 2020


עוסק פטור יקר,

בימים הקרובים תשלח לכתובתך הצהרת עוסק פטור בגין שנת המס שחלפה 2020.

על מנת שמשרדנו ידווח למע"מ על העסקאות בגין שנת 2020 באמצעות מערכות המידע שבמשרדנו

אבקשך לרכז את סך הקבלות שהוצאת בתקופה 01/01/2020-31/12/2020 לפי הפורמט המצורף מטה ולשלוח חזרה למשרדנו ב:

 

וואטסאפ 09-7632100

או

במייל keren@barhoom.co.il

בשלב הבא אבקש להעביר פיזית למשרדנו עד ליום 28/2/2021 ולא יאוחר ממועד זה,

את ניירת ההוצאות העסקיות שצברת בשנת 2020 בצורה מסודרת על מנת להערך להגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

 

תודה על שיתוף הפעולה.

לשירותכם תמיד,
משרד אילן ברהום רו״ח

טבלה למילוי עוסק פטור להורדה לנוחיתך

bottom of page