top of page

עדכוני קורונה 15.03.2021

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה
עצמאים ושכירים בעלי שליטה בחברות מעטים,
שמחזורם נפגע עקב הקורונה ב-40% לפחות בחודשים ינואר-פברואר 2021 ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019, רשאים להיכנס להגיש בקשה
:

מענק סיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בחברות מעטים לתקופת הקורונה מענק נפתח להגשה.

המענק נפתח להגשה.

מענק הוצאות לעסק קטן
עצמאים יחידים בעלי עסק קטן (מחזור עסקאות של עד 300,000 ₪ בשנת 2019),
שמחזורם נפגע עקב הקורונה ב-25% לפחות בחודשים ינואר-פברואר 2021 ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019, רשאים להיכנס להגיש בקשה:

מענק הוצאות לעצמאים בעלי עסק קטן בתקופת משבר קורונה

המענק נפתח להגשה.

מענק השתתפות בהוצאות קבועות

עסקים עם מחזור פעילות של מעל 18,000 ₪ (לחברה) ומעל 300,000 ₪ (לעצמאים) ועד 400 מיליון ₪ בשנת 2019, שמחזורם נפגע עקב הקורונה ב-25% לפחות בחודשים ינואר-פברואר 2021 ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019, רשאים להיכנס להגיש בקשה:

מענק סיוע לעסקים להשתתפות בהוצאות קבועות - תוכנית רשת בטחון כלכלית

המענק נפתח להגשה.

זכאותכם למענק יבדק על ידי משרדנו רק לאחר דיווח ותשלום הדו"ח למע"מ לתקופה ינואר-פברואר 2021. 
במידה ותעמדו בקריטריונים נפנה אליכם לצורך טיפול הגשת בקשה למענק.

bottom of page