top of page

16.01.2022

עדכון עוסק פטור לשנת 2021


עוסק פטור יקר,

בימים הקרובים תשלח לכתובתך הצהרת עוסק פטור בגין שנת המס שחלפה 2021.

על מנת שמשרדנו ידווח למע"מ על העסקאות בגין שנת 2021 באמצעות מערכות המידע שבמשרדנו

אבקשך לרכז את סך הקבלות שהוצאת בתקופה 01/01/2021-31/12/2021 לפי הפורמט המצורף מטה ולשלוח חזרה למשרדנו ב:

 

וואטסאפ 09-7632118

או

במייל nurit@barhoom.co.il

בשלב הבא אבקש להעביר פיזית למשרדנו עד ליום 28/2/2022 ולא יאוחר ממועד זה,

את ניירת ההוצאות העסקיות שצברת בשנת 2021 בצורה מסודרת על מנת להערך להגשת הדוח השנתי למס הכנסה.

 

תודה על שיתוף הפעולה.

לשירותכם תמיד,
משרד אילן ברהום רו״ח

טבלה למילוי עוסק פטור להורדה לנוחיתך

bottom of page